Nabór wniosków "Opieka wytchnieniowa"

Gmina Miejska w Chojnicach informuje, że w dniu 30 października Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmował wnioski od osób, które chciałyby skorzystać z tzw. opieki wytchnieniowej. To szansa na odpoczynek i regenerację dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Takie wsparcie jest bezpłatne.   |  fot. arch./A. Knitter

Edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Z uwagi konieczność określenia skali potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach:

Beata Paluch – tel. 523 800 218

Joanna Rutkowska – tel. 523 800 219

lub e-mailowy: b.plauch@mopschojnice.pl, j.rutkowska@mopschojnice.pl w terminie do 13 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

UM