Na koniec 2023 roku w Chojnicach było 869 bezrobotnych

Radny Stanisław Kowalik jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na sesji Rady Miejskiej Chojnic z 29.01.2024 przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2023 oraz dane statystyczne nt. bezrobocia.

Według najnowszych danych z Powiatowego Urzędu Pracy liczba osób bezrobotnych w powiecie chojnickim wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 3149 osób.   |  fot. arch.red.

 „W roku 2023 odbyły się trzy posiedzenia, ponadto Rada dwukrotnie podejmowała głosowanie w trybie obiegowym. W ramach posiadanych kompetencji Rada podjęła łącznie 9 uchwał. Podczas organizowanych posiedzeń Rada zajmowała się różnego rodzaju zagadnieniami, w szczególności: opiniowano zasady organizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, opiniowano podział środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, opiniowano umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków (…).

Miniony rok to czas ścisłej i owocnej współpracy Powiatowej Rady Rynku Pracy z Powiatowym Urzędem Pracy. (…) Obecnie przed Radą stają nowe wyzwania, gdyż rynek pracy będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wojny w Ukrainie, m.in. zahamowaniem wymiany handlowej, jak również inflacją, spowolnieniem gospodarczym, wzrastającymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej i produkcji, w tym dynamiką wzrostu wynagrodzeń.

Kilka słów na temat bezrobocia w powiecie chojnickim, jak również na terenie miasta Chojnice. Liczba osób bezrobotnych w powiecie chojnickim wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 3149 osób. W tym samym okresie bezrobocie na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosło 869 osób, co stanowi 27,6 ogółu bezrobotnych. W końcu grudnia 2023 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku poprzedniego w skali całego powiatu chojnickiego o 2,5%, to jest 78 osób, natomiast w mieście Chojnice, gdzie bezrobocie zmalało o 3,8%, to jest 34 osoby.

(…) Jeśli chodzi o strukturę bezrobocia w powiecie chojnickim, to w końcu grudnia 2023 roku wśród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotnych dominującą grupę stanowiły kobiety, czyli 2004 osoby, to jest 63,6%. Jeśli chodzi o miasto, to w badanym okresie odnotowano odpowiednio 563 kobiety, co stanowiło 64,8% oraz 306 mężczyzn, to stanowiło 35,2%. Jeśli chodzi o kwestię bezrobotnych wg wieku, to tutaj wśród bezrobotnych mieszkańców miasta Chojnice w końcu grudnia 2023 najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku od 35 do 44 lat – 209 osób, to jest 24,1%. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne wg uprawnień zasiłkowych, to w mieście Chojnice mamy z prawem do zasiłku 172 osoby, które stanowiły 19,8%. Bez prawa do zasiłku – 697 osób, co stanowiło 80,2%. (…)”

oprac. na podstawie protokołu z obrad (je)