Chojnice. "Model „Dom” – wsparcie rodzin dzieci z rozpoznaniem onkologicznym

Jako realizatorzy opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach Ośrodka I poziomu referencyjnego funkcjonującego w ramach kontraktu z NFZ, widzimy z jakimi problemami borykają się dzieci i młodzież.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej.

Oraz ich rodzice w sytuacji codziennego funkcjonowania nie naznaczonego ciężką chorobą. Kiedy do trudów codziennego życia dołożyć kryzysową sytuację jaką jest choroba onkologiczna dziecka pojawiają się problemy w obszarze:

materialnym/finansowym (w tym zawodowe) - związane przeważnie z pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny w okresie leczenia choroby nowotworowej dziecka,

opiekuńczo - wychowawczym - związane z etapem rozwoju psychoruchowego dziecka i nastolatka oraz związane ze specyficzną sytuacją, jaką jest choroba onkologiczna (uaktywnienie się postaw rodzicielskich),

społecznym - w relacjach z bliskimi, środowiskiem lokalnym i rówieśnikami dziecka chorego,

rodzinnym, (w tym małżeńskie) - związane z relacjami z rodzeństwem i najbliższą rodziną - (np. problemy komunikacyjne, tematy „tabu", konflikty),

komunikacyjnym - spowodowane stanem emocjonalnym rodzica i/lub dziecka, dotyczące także trudności w komunikacji z personelem medycznym oraz innymi pacjentami i ich opiekunami,

adaptacyjnym - w kontekście funkcjonowania w oddziale i warunków bytowych w szpitalu,

poznawczym - w odniesieniu do możliwości przyswajania wiedzy medycznej, psychologicznym - dotyczące postawy jaką rodzic i dziecko będą demonstrować wobec choroby,

szkolnym - zarówno te związane ze zmianą organizacji nauki, jak i możliwości psychofizycznych dziecka w trakcie leczenia i po jego ukończeniu

emocjonalnym - m.in. w zakresie umiejętności i kompetencji rodzica w związku z adaptacją do sytuacji kryzysowej, sposobów radzenia sobie z własnym, jak i dziecka zachowaniem i uczuciami. Mając świadomość powyższych problemów oraz uwzględniając fakt, że Chojnice leżą w sporej odległości od ośrodków onkologicznych, w związku z czym rodziny dzieci chorujących na naszym terenie nie mają możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego tych ośrodków, podjęliśmy się realizacji tego projektu.

Nawiązaliśmy kontakty z podmiotami leczniczymi i dzięki tej współpracy zaopiekowaliśmy się dwoma rodzinami. Już dzisiaj wiemy jak bardzo takie działanie jest potrzebne i jakie daje wsparcie rodzinom. Wzruszenie i niedowierzanie, to pierwsze uczucia, o których mówili rodzice dzieci, tak trudno było im uwierzyć, że ktoś zauważył ich oraz ich problemy i chce im pomóc.

„Model DOM” koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.

Dedykowane wsparcie psychologa/psychoonkologa służy rodzinie dziecka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – zarówno samemu pacjentowi (dziecku po przebytej chorobie onkologicznej), jak i jego najbliższemu otoczeniu (członkom rodziny lub osobom bliskim dziecku i opiekunom).Psycholog koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) – gdzie zmiana sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie. Diagnoza sytuacji w rodzinie i cały model pracy z rodziną opiera się na wykorzystywaniu zasobów rodziny.

Model odwołuje się do teorii pozytywnej adaptacji w nieprzystających warunkach życia – czyli koncentruje uwagę na dostrzeganiu mocnych stron, a nie deficytach w rodzinie. Psycholog prowadzący wsparcie nawiązuje do siły rodziny Na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z: samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej, opiekunem dziecka, pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/ przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej.

Wsparcie realizowane jest w ramach  projektu „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” nr POWR.04.01.00-00-DOM1/22 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż w 15 instytucjach na terenie całego kraju - Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się z koordynatorem programu z terenu powiatu chojnickiego Chojnice – Hanną Jasińską tel. 602347589, email: hanna.jasinska@promedchojnice.pl

Katarzyna Karpus