Zebrania wiejskie - terminarz

Urząd gminy, sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, jakie będą odbywać się na terenie gminy od lutego do początku marca.

Sołtysi oraz Rada Sołecka zapoznają mieszkańców z działalnością w roku minionym i przedstawią plan działania na rok bieżący.   |  fot. (olo)