Stypendia pomostowe również dla zameldowanych na terenie powiatu chojnickiego

Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach informuje o stypendiach pomostowych dla tegorocznych zdolnych maturzystów. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i spełniają wyznaczone kryteria.

W odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Adresatami Programu są młodzi ludzie, którzy  zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim i spełniają kilka kryterium:     

Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.

Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego, chojnickiego, puckiego lub kartuskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 21.03.2017 r. Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.

Wynik egzaminu maturalnego po przeliczeniu zgodnie z algorytmem wynosi minimum 90 punktów. Ponadto kandydaci powinni być osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz lokalnej społeczności - np. pracować jako wolontariusze, co będzie ważnym atutem w uzyskaniu rekomendacji Fundacji Dla Was. Prośby w tej sprawie kandydaci powinni kierować na adres kontakt@dlawas.org  tytuł e-maila Stypendia pomostowe. Prośbę o rekomendację należy złożyć do 08 sierpnia 2019 roku.

Wszelkie informacje na temat Programu stypendialnego wraz z niezbędnymi formularzami dostępne są na stronie Fundacji Dla Was - www.dlawas.org  jak również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Natalia Binduła

pdf.jpg

Zapisz