Młodość nie zwalnia z odpowiedzialności

Profilaktycy i dzielnicowi z powiatu chojnickiego rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą, których tematem jest odpowiedzialność prawna nieletnich. Mundurowi w trakcie pogadanek wskazują słuchaczom, jak unikać pokus nastoletniego wieku.

Policjanci w październiku rozpoczęli kolejny cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych i średnich na terenie powiatu chojnickiego.   |  fot. KPP

Jak nie wchodzić w konflikt z prawem oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Wszystkie podejmowane działania przez policjantów, które są stałym elementem profilaktycznej działalności są po to, by wyjaśnić i uświadomić uczniom szkół, jakie mogą być konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem. Podczas pogadanek policjanci wyjaśniają, kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem.

Funkcjonariusze omawiają zasady wynikające z kodeksu karnego i wykroczeń, wyjaśniając przy tym jakie są między nimi różnice. W trakcie spotkań przestrzegają uczniów przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami i mieć wpływ na jego przyszłość. Zakres odpowiedzialności młodych ludzi za zachowania niezgodne z prawem regulują przepisy Ustawy o Postępowaniu w Sprawach  Nieletnich. Według tej regulacji nieletni to osoba pomiędzy 13 i 17 rokiem życia, która popełniła przestępstwo lub jedno z wymienionych w tej ustawie wykroczeń.

Nieletni to także osoba, która nie popełnia przestępstw w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale jej zachowanie wskazuje na demoralizację i tak też może działać na rówieśników czy rodzeństwo. Jako przykład można tu wskazać spożywanie alkoholu, używanie tytoniu, ucieczki z domu czy  niestosowanie się do obowiązku szkolnego przez młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia. Sprawy małoletnich przestępców, jak i osób zagrożonych demoralizacją policjanci kierują do rozpatrzenia przez sąd rodzinny i dla nieletnich, który decyduje o zastosowaniu wobec tych osób środków wychowawczych.

W konsekwencji tego nastolatek między innymi może być zobowiązany przez sąd do naprawienia szkody, wykonywania prac na społeczne cele, może być objęty nadzorem kuratora społecznego, skierowany do ośrodka socjoterapeutycznego, a nawet umieszczony w ośrodku wychowawczym czy zakładzie poprawczym. W trakcie prelekcji policjanci uświadamiają słuchaczom, że nie są bezkarni i mimo młodego wieku za niektóre swoje zachowania lub czyny będą musieli słono zapłacić. Wśród przykładów takich zachowań policjanci omawiają m. in. przypadki bójek, akty wandalizmu, wirtualnego nękania innych osób, próby oszustw czy kradzieży.

Mundurowi mają nadzieję, że wskazówki i informacje jakie przekazują młodym – wchodzącym dopiero w świat dorosłości ludziom – pomogą im uchronić się przed wchodzeniem w konflikt z prawem, wskażą jak odróżnić dobro od zła oraz nauczą unikać pokus i zagrożeń związanych z poważnymi zagrożeniami życia i zdrowia. Policjanci podczas rozmów wykorzystują ten czas i przekazują informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a wszystko po to, żeby świadomość najmłodszych uczestników ruchu pomogła w zminimalizowaniu zdarzeń drogowych z ich udziałem.

KPP