Zamieszanie wokół wykształcenia wiceburmistrza

Adam Kopczyński ubiegający się o mandat radnego podczas ostatnich wyborów samorządowych, podczas swojej prezentacji poinformował m.in., iż ukończył Uniwersytet Warszawski - zauważa chojniczanin Marcin Wałdoch.

- Czuję się absolwentem UW, bo uzyskałem absolutorium. Skończyłem te studia, ale bez tytułu magistra –powiedział portalowi Adam Kopczyński.   |  fot. ilustrac. arch. A. Zajkowska

Zdaniem autora internetowego bloga, który przyjrzał się sprawie - Adam Kopczyński wprowadził swój elektorat w błąd i dlatego też powinien zrezygnować z zajmowanego stanowiska. Wprawdzie studiował na Uniwersytecie Warszawskim, jednak do obrony nie przystąpił a uzyskał za to tytuł licencjata w zamiejscowej człuchowskiej fili Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

- W mojej opinii, i na bazie udostępnionych mi materiałów, Adam Kopczyński wprowadził w błąd zarówno swoich wyborców, jak i wszystkich chojniczan" - napisał na swoim na blogu Marcin Wałdoch. Stosowne oświadczenie podpisane przez przewodniczącego Bartosza Blumę, wystosował Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Chojnicach, kierując je do Burmistrza Miasta Chojnice dotyczące kwestii wykształcenia Adama Kopczyńskiego - zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice.

Oświadczenie

W związku z publikacjami na stronie www.polityka-chojnice.blogspot.com oraz portalach internetowych www.weekend.fm i www.chojnice24.pl dotyczącymi przedstawienia nierzetelnych informacji w sprawie posiadanego wykształcenia przez Pana Adama Kopczyńskiego – zastępcy burmistrza miasta Chojnice, oczekujemy od Burmistrza zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami Pan Adam Kopczyński w trakcie kampanii w wyborach samorządowych w 2018 roku informował o ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie nie informując opinii publicznej o ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie (zob.: http://www.komitet.finster.pl/kandydaci-do-rady-miejskiej-2/). Taka forma przekazu mogła stanowić zamierzoną manipulację, mającą wpływ na decyzje części wyborców.

W dniu 31 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Radia Weekend pojawiły się wyjaśnienia Pana Adama Kopczyńskiego odnośnie jego wykształcenia. Treść tych wyjaśnień w naszej opinii nie jest wystarczająca. Rodzą się kolejne pytania dotyczące subiektywnej oceny faktów przez Pana Adama Kopczyńskiego i jego interpretacji znaczenia statusu absolwenta wyższej uczelni. Zgodnie §77 pkt. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów pierwszego stopnia;2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Warto zaznaczyć, że terminem ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Zatem niedopuszczalne jest fałszowanie rzeczywistości i deklarowanie przez kogokolwiek faktu ukończenia szkoły wyższej w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione ku temu ściśle określone warunki.

Oczekujemy publicznego wyjaśnienia zapowiedzi przedstawionej przez Pana Adama Kopczyńskiego na portalu www.weekend.fm – cyt. „nie mam tylko obrony pracy dyplomowej, którą chcę domknąć w tym roku”. Takie przedstawienie sytuacji może w dalszym ciągu wprowadzać w błąd mieszkańców. Wyjaśnienie są tym bardziej konieczne, gdyż zgodnie z §13 Uchwały nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

2. Wznowienie studiów jest dopuszczalne tylko w stosunku do osoby, która została skreślona z listy studentów Uniwersytetu, z wyjątkiem skreślenia z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu. Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

5. Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych […]

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy zostali skreśleni z powodu niezłożenia w przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia. Mając na uwadze powyższe przepisy, ujawnione informacje rodzą wątpliwości dotyczące przedstawionych deklaracji. Tym samym stawiają w negatywnym świetle powagę urzędu zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice oraz podważają jego wiarygodność.

W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Chojnice uważamy, że jako Burmistrz miasta Chojnice i bezpośredni przełożony jest Pan zobowiązany do przedstawienia opinii publicznej wyjaśnień w tej sprawie. Dodatkowo, jeśli informacje o celowym wprowadzaniu w błąd mieszkańców są prawdziwe, to powinny skutkować wyciągnięciem przez Pana odpowiednich konsekwencji wobec swojego zastępcy.

Z poważaniem Bartosz Bluma Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Chojnicach

Adam Kopczyński złożył wyjaśnienie odnośnie swojego wykształcenia.

Jako osoba publiczna pełniąca funkcję z-cy Burmistrza Miasta Chojnice muszę legitymować się właściwym dla tego stanowiska wykształceniem i kwalifikacjami Posiadam wykształcenie wyższe, odpowiedni staż pracy, co zgodnie ustawą o pracownikach samorządowych pozwoliło mi na rozpoczęcie pracy w chojnickim ratuszu. W 2018 roku podczas kampanii wyborczej kandydatów do Rady Miejskiej w Chojnicach stwierdziłem, iż ukończyłem Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uzyskałem absolutorium zdając wszystkie egzaminy wymagane programem 2-letnich studiów uzupełniających magisterskich oraz rozliczyłem pozytywnie ostatni semestr studiów.

Z przyczyn osobistych nie udało mi się obronić w terminie pracy magisterskiej. W żadnej rozmowie formalnej/nieformalnej, dokumencie urzędowym a nawet wizytówce nie posługuje się tytułem magistra. Od 1,5 roku, zgodnie z regulaminem studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jestem reaktywowany w prawach studenta. Planowany termin obrony to czerwiec tego roku.

Z wypowiedzi Pana Wałdocha oraz oświadczenia Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Bartosza Blumy postawiano mi zarzut celowego wprowadzenia w błąd potencjalnych wyborców w 2018 roku. (Moja ulotka wyborcza z tamtego okresu, wydrukowana i rozdana w nakładzie kilku tysięcy sztuk). Uzyskując absolutorium, czuję się absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Kwestia tytułu magistra zostanie uregulowana w tym roku.  Sugerowanie, iż posługiwałem się kłamstwem w celu budowania własnego autorytetu jest wielkim nadużyciem. Autorytet buduję się codzienną pracą i służbą na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nie jest to łatwe zadanie, a każdy dzień w tym zakresie uczy mnie pokory.

Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego Adama Kopczyńskiego.

Odpowiedź burmistrza na oświadczenie Bartosza Blumy.