Wizja lokalna na wieży

Do tematu o wieży ciśnień na ulicy 14 Lutego zapewne będziemy wracać jeszcze nie raz. Teraz jest kolejna okazja, gdyż niedawno odbyła się w niej wizja lokalna.

Od ponad 100 lat wieża stanowi charakterystyczną budowlę Chojnic.   |  fot. m.n.

W poprzednim odcinku („Wieża ciśnień story”) zakończyliśmy omawianie sprawy na informacji, że Marek Janik złożył wniosek o przesunięcie terminu wywiązania się z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jerzego Kolca na ostatni dzień października 2010. Wniosek nie zostanie uwzględniony przez PINB. Na 5 lutego 2010 wyznaczył on termin odbycia wizji lokalnej, aby zapoznać się z zaawansowaniem ewentualnych prac naprawczych. Ich zakres opisany był w piśmie z 4.08.2009: „Nakazuję Panu Markowi Janikowi zam. (…), właścicielowi obiektu budowlanego–wieży ciśnień, usunięcie następujących nieprawidłowości w obiekcie, poprzez: naprawę pęknięć, wypełnienie ubytków w murze i tynkach w podstawie kopuły wieży, wypełnienie ubytków w ceglanym sklepieniu kopuły wieży, naprawę pokrycia dachowego kopuły wieży, naprawę instalacji piorunochronne, w terminie do 31.12.2009.”  Oprócz PINB, wziął w niej udział Marek Janik oraz Miejski Konserwator Zabytków Marlena Pawlak. Po raz pierwszy była możliwość obejrzenia wieży od środka przez PINB. Zdjęcia ilustrujące artykuł pochodzą właśnie z tej wizji. Otrzymaliśmy je od PINB. Okazało się, że nie stwierdzono wykonania jakichkolwiek robót związanych z naprawą uszkodzeń wieży. Konsekwencją takiego stanu może być wszczęcie postępowania egzekucyjnego, aby zmobilizować właściciela obiektu. Inne środki, w rodzaju zawiadomienia prokuratora rejonowego w Chojnicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (luty 2008), nie dało rezultatów. Powiatowy Inspektor stwierdził wówczas w nim między innymi: „W Chojnicach przy ul. 14 Lutego 20 znajduje się obiekt budowlany - wieża ciśnień, objęty ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w/w obiektu w archiwalnej wojewódzkiej ewidencji zabytków. Właścicielem obiektu jest Pan Marek Janik (…). W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego wieży ciśnień, pojawiło się uzasadnione podejrzenie, że obiekt został częściowo uszkodzony. W szczególności uszkodzenia obejmują unikatową część wieży, jaką jest jej kopuła wykonana z cegły. Znaczne ubytki w konstrukcji kopuły powodują dalszą degradację obiektu. (…) Jednocześnie zawiadamiam, że zostało popełnione wykroczenie przez właściciela wieży ciśnień, polegające na niespełnieniu obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.” Sprawa nie nabrała biegu z powodu przedawnienia. Czy ostatnie zabiegi PINB pomogą w dziele ratowania tego obiektu, który na trwałe wpisał się w nasz krajobraz, czas pokaże.

(je)

fotoreportarz.jpg

Zapisz