W gminie czekają na oferty od stowarzyszeń

Tylko do poniedziałku można składać oferty na dotacje i wsparcie zadań publicznych z budżetu gminy Chojnice. Trwa otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice.

Szczegóły konkursu ofert można znaleźć na stronie urzędu gminy.   |  fot. screen

Jak co roku konkurs podzielony jest na kilka części. Pierwsza to „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, w ramach której można otrzymać środki na organizację „Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 września 1939 roku” oraz edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu gminy Chojnice.

Zadanie drugie to „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, a więc są to środki m.in na: organizację przedsięwzięć sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie, organizację innych form aktywnego wypoczynku a także zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i udział w imprezach sportowych.

Gmina przeznacza też środki na „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, a więc działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów oraz na „Ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”, czyli organizację i przeprowadzanie konkursów o tematyce przyrodniczej czy też przygotowanie oraz wydanie materiałów o tematyce ekologicznej oraz przyrodniczej regionu.

Ostatnie zadanie to wsparcie działalności organizacji pozarządowych przez np. przekazanie środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów programów finansowanych z funduszy zewnętrznych i wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród ludzi młodych, w szczególności rozwój wolontariatu. Na dwa pierwsze działania przewidziano po 140 tys. zł, na trzecie 20 tys. zł, a na dwa ostatnie po 10 tys. zł.

Czasu na złożenie ofert (na specjalnych formularzach) zostało już niewiele, bo do poniedziałku do godz. 14.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem wójta gminy Chojnice, która oceni i zarekomenduje wójtowi wybór ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 lutego.

Informacji w sprawie konkursu udzielają Marcin Siudziński (wew. 329) oraz Beata Burda  (wew. 352), tel. 52 39 721 29.

(olo)

Zapisz