Umowa na realizację zadań

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Chojnicach Starosta Stanisław Skaja, Wicestarosta Marek Szczepański oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Smaglinska podpisali umowę z firmą „Wysoccy” sp. j. z Chojnic na realizację dwóch zadań.

Umowa podpisana, niebawem ruszą prace.

Pierwsze p.n.: „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”, w którym to Partnerem Wiodącym jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach oraz drugie p.n.: „Remont i kolorystyka elewacji budynku Zespołu Szkół w Chojnicach”. Oferta „Wysockich” sp. j. była najkorzystniejszą spośród 4 firm, które stanęły do przetargu.
Całkowity koszt realizacji Projektu „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach” wynosi 5 588.202,99 zł. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlano – adaptacyjnych i konserwatorskich na obiekcie Pojezuickiego Kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Chojnicach oraz dawnego budynku Kolegium Jezuickiego (budynek auli Zespołu Szkół w Chojnicach). 75% wydatków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 102.619,99 zł. Wkład własny, Powiat Chojnicki szacował na kwotę 1 000 000 zł, natomiast w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na kwotę 545.647,53 zł.
Zadanie drugie umowy tj. „Remont i kolorystyka elewacji budynku Zespołu Szkół w Chojnicach” firma „Wysoccy” sp. j. wykona za kwotę 128.215,18 zł. Przedsięwzięcie w całości jest pokryte ze środków budżetu Powiatu. Planowane prace w ramach inwestycji to m.in.: izolacja pionowa ściany poniżej poziomu terenu, renowacja elewacji, gzymsów, pilastrów, opasek okiennych oraz roboty malarskie uwzględniające kolorystykę przewidzianą dla budynku auli, obróbki blacharskie.
Justyna Klawa