Stan rzeki Niechwaszcz oraz Wda

Publikujemy komunikat prasowy dotyczący rzeki Niechwaszcz oraz Wda po konferencji prasowej, która odbyła się w dniu wczorajszym (29.07) w związku z zanieczyszczeniem zgłoszonym do jednostki terenowej Wód Polskich w dniu 24.07.2020 r.

Aktualnie Wody Polskie czekają na wyniki kontroli, które zadecydują o kolejnych działaniach, jakie będą podejmowane.   |  fot. Wody Polskie

W środę 29 lipca o godz. 11:00, w miejscowości Zawada, w gminie Czersk, przy stopniu wodnym MEW Zawada, odbyło się spotkanie z dziennikarzami poświęcone aktualnej sytuacji na rzece Niechwaszcz i Wda. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania środowiskiem Wodnym RZGW w Gdańsku, Jolanta Ossowska Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach oraz zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Rzecznik Prasowy dr. inż. Beata Cieślik, a także przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski oraz V-ce Starosta Powiatu chojnickiego Mariusz Paluch, Inspektorzy Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku  Izabela Rędzińska, Kazimierz Stoltmann.

Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora RZGW w Gdańsku podkreślił, że rolą Wód Polskich jest zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (Ustawa Prawo Wodne 20.07.2017). Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa. „Wykonujemy powyższe zadnia m.in. poprzez wydawanie decyzjo wodno-prawnych oraz poprzez działania naszych pracowników w terenie. Jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości lub niepokojących sytuacji” – powiedział Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania środowiskiem Wodnym RZGW w Gdańsku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach Jolanta Ossowska poinformowała, że pracownicy Wód Polskich, Nadzoru Wodnego w Chojnicach po otrzymaniu informacji o możliwym zanieczyszczeniu rzeki Niechwaszcz, natychmiast udali się na miejsce i przeprowadzili wizję lokalną w terenie. Z uzyskanych, od właściciela MEW Zawada, informacji wynikało, że  obniżenie zwierciadła wody tego zbiornika,  poprzez otwarcie jazu przelewem dolnym,  spowodowane  było prowadzonymi pracami remontowymi mostu drogowego na kanale dopływowym do elektrowni. Na żądanie Wód Polskich właściciel MEW potwierdził, że posiada stosowne pozwolenia – zgody na wykonanie prac remontowych mostu.

Z analizy dokumentacji wynikało, że w Urząd Gminy Czersk, Starostwo Powiatowe w Chojnicach i Urząd Wojewódzki w Gdańsku zajmowały się w zakresie swoich kompetencji sprawą remontu mostu drogowego wraz z budowlą piętrzącą przy jazie roboczym MEW Zawada. „Ubolewamy, że Wody Polskie nie zostały powiadomione o zamiarach i zakresach tych prac. Tym bardziej, że część robót dotyczy bezpośrednio środowiska wodnego (remont przyczółków mostu, które stanowią integralną część kanału roboczego- doprowadzającego EW)  – powiedziała Jolanta Ossowska Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach.

Jolanta Ossowska w imieniu Wód Polskich podziękowała Stowarzyszeniu Przyjaciół Rzeki Wdy – Kiełż -Czarna Woda za szybkie podjęcie działań i powiadomienie policji, użytkownika rybackiego (Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Gdańsku), a także WIOŚ. „Trwają czynności kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prowadzone są badania pobranych próbek wody przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pracownia w Słupsku. Potrzeba minimum 5 dni, aby przeprowadzić takie badania, w związku z czym ich wyniki będą dostępne w poniedziałek 3 sierpnia” – powiedziała Rzecznik Prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Beata Cieślik.

Przemysław Biesek-Talewski Burmistrz Czerska potwierdził, że Urząd Gminy Czersk wydał zgodę  na przeprowadzenie prac remontowych mostu na drodze powiatowej ŁĄG-ODRY, ale uzgodnienia prowadzone były przez właściciela bezpośrednio ze starostwem powiatowym. V-ce Starosta powiatu chojnickiego Mariusz Paluch potwierdził, że właściciel otrzymał ze starostwa powiatowego wymagane zgody, jednak we wniosku nie przedstawił szczegółów zaplanowanych prac. 28.07 2020 r. w MEW Zawada, odbyła się interwencyjna kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez  pracowników Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku.

Ze wstępnych ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, iż właściciel elektrowni MEW Zawada przystąpił do przeprowadzenia remontu mostu zlokalizowanego na kanale dopływowym do elektrowni, co wiąże się ściśle z remontem przyczółków mostowych będących jednocześnie umocnionym kanałem. Właściciel obiektu nie poinformował Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia robót pomimo, że zgodnie z pkt. 6 pozwolenia wodno-prawnego taki obowiązek na niego został nałożony. Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku analizuje zebrany materiał, który będzie podstawą do wydania zarządzenia pokontrolnego. Już podczas kontroli Właściciel Małej Elektrowni Wodnej MEW Zawada został zobowiązany do prowadzenia wszelkich działań w porozumieniu z Wodami Polskimi Nadzorem Wodnym w Chojnicach.

Przedstawiciele RZGW w Gdańsku poinformowali, że o ile zaistniała sytuacja miała wpływ na stan ekologiczny odcinka rzeki Niechwaszcz (od jazu do ujścia), to w skali całej zlewni rzeki Wdy i trwałości środowiska określenie katastrofa ekologiczna jest nieadekwatne. Aktualnie Wody Polskie czekają na wyniki kontroli, które zadecydują o kolejnych działaniach, jakie będą podejmowane. Prace będą monitorowane pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników rzeki Niechwaszcz i Wda. W dniu dzisiejszym pomimo obecności namułu, który został zrzucony na rzece NIechwaszcz w dniu 24 lipca, poniżej stopnia w Zawadzie, woda płynie wartkim nurtem, co powoduje stopniowe oczyszczanie się środowiska wodnego.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.