Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Chojnice

Na wczorajszej sesji – na wniosek Wójta Gminy Chojnice – Rada Gminy w Chojnicach podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie z podatku przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym na terenie Gminy Chojnice działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na podstawie ww uchwały:  „Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku.

Zwolnienie, o którym mowa przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym na terenie Gminy Chojnice działalność gospodarczą: przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, w tej części nieruchomości, w której ta działalność jest wykonywana. Mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, u których wystąpiła co najmniej jedna z niżej podanych okoliczności:

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej z powodu COVID-19 przez okres co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych,

2) spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

3) spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 35% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 lutego 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, w porównaniu od obrotów z miesiąca poprzedniego.”

Stosowne dokumenty do złożenia w Urzędzie Gminy w Chojnicach celem skorzystania ze zwolnienia z podatku stanowią integralną część uchwały.

UG