Podsumują strategię MOF

Firma Lider Projekt Sp. z o. o. z Poznania oraz Powiat Chojnicki zapraszają na konferencję organizowaną w ramach projektu pn.: Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny.

Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach.   |  fot. arch.

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

Konferencja odbędzie się 19 września 2014 r. o godzinie 11:00 w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 a. Jej celem jest podsumowanie prac wykonanych nad opracowaniem „Strategii rozwoju Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku” (Ch-CzMOF).

Z. Szczepański„Prace nad dokumentem rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. W tworzenie Strategii zostali włączeni przedstawiciele środowiska lokalnego, spośród których powołany został Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Ch-CzMOF do 2020 r. Istotnym elementem na każdym etapie prac nad Strategią była partycypacja społeczna. Mieszkańcy mieli możliwość udziału w badaniach kwestionariuszowych, otwartych spotkaniach konsultacyjnych w każdej z gmin – partnerów projektu, czy zgłaszania uwag w formie konsultacji internetowych” – podkreśla Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański.

Jak zauważa z kolei Wójt Gminy Człuchów Adam Marciniak, prace nad Strategią Rozwoju Ch-CzMOF były wieloetapowe, począwszy od szczegółowej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego, analizy uwarunkowań wynikających z zewnętrznych A. Marciniakpolityk publicznych, poprzez analizę SWOT, sformułowanie wizji rozwoju Ch-CzMOF, wyznaczenie kierunków rozwoju, opracowanie Sektorowych Planów Działań, przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii, opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, kończąc na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania Strategii na środowisko.

Program konferencji:

11:00 Przywitanie gości – Starosta Chojnicki

11:15 Prezentacja dokumentu „Strategii rozwoju Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku” – przedstawiciel Lider Projekt Sp. z o.o.

12:00 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne – Marek Szczepański

12:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

1

logotyp

Anita Stelmaszczyk (art.sponsorowany)