Milion złotych dla organizacji pozarządowych. Pomoc dla ukraińskich dzieci

Radni województwa podjęli decyzję o przekazaniu z rezerwy budżetowej miliona złotych dla pomorskich organizacji pozarządowych. Środki będą przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym.

Samorząd województwa pomorskiego uruchomił Pomorską Linię Kontaktową. Pod specjalnym numerem telefonu 58 32 68 740 działającym codziennie w godz. 10.00-20.00 zbierane są informacje o możliwości udzielenia pomocy uchodźcom.

Samorząd uruchomił też specjalną infolinię dla tych, którzy chcą udzielić konkretnego wsparcia obywatelom Ukrainy. Pomoc medyczną dla przybywających z terenów dotkniętych działaniami wojennymi zadeklarowały też szpitale marszałkowskie. Decyzja o przyznaniu NGO dodatkowych środków finansowych została podjęta podczas sesji XL Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 28 lutego.

Jak pomogą NGO?

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył milion złotych dla Ukrainek i Ukraińców, którzy po przyjeździe na teren województwa pomorskiego będą potrzebowali wsparcia. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej. Dyrektorka Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Beata Skrobotowicz poinformowała, że w związku ze spodziewanym napływem obywateli Ukrainy, środki mają być przeznaczone przez organizacje pozarządowe na zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych uchodźców.

Chodzi m.in. o zorganizowanie miejsc pobytowych, wyżywienia, a także opieki psychologicznej i podstawowych usług społecznych. Środki będą przyznane w konkursie z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zapowiedział, że być może trzeba będzie uruchomić większe środki z rezerwy budżetowej.

Działa specjalny telefon

Samorząd województwa pomorskiego uruchomił Pomorską Linię Kontaktową. Pod specjalnym numerem telefonu 58 32 68 740 działającym codziennie w godz. 10.00-20.00 zbierane są informacje o możliwości udzielenia pomocy uchodźcom. Można dzwonić, aby poinformować o potrzebach obywateli Ukrainy, ofertach pomocy finansowej i materialnej. Chodzi głównie o koordynację pomocy, którą deklarują mieszkańcy naszego regionu w zakresie noclegów, żywności i leków, ale też przedsiębiorcy, który zwracają się do samorządu z ofertami pracy dla imigrantów. Ważne, aby pomoc trafiała tam, gdzie jest najpilniej potrzebna. Tworzona jest też baza noclegowa.

Szpitale na Pomorzu gotowe na pomoc uchodźcom

Szpitale marszałkowskie zadeklarowały pomoc medyczną Ukrainkom i Ukraińcom. Są to m.in.: Szpitale Pomorskie (Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie), spółka Copernicus (Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

     – Pomocą mają zostać objęte osoby, które odniosły obrażenia w wyniku starć militarnych, żołnierze, cywile, w tym kobiety i dzieci. Ranni uchodźcy będą potrzebować głównie opieki chirurgów, ortopedów, a także wsparcia psychologicznego. Uchodźcy będą mogli skorzystać też z opieki lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz szczepień ochronnych – zadeklarował marszałek Struk.

W pomorskich podmiotach leczniczych mają być zbierane środki opatrunkowe i leki, które będą wysyłane na Ukrainę. Warto podkreślić, że wszystkie szpitale mają rezerwy leków, opatrunków, paliwo do pojazdów oraz agregaty i materiały medyczne, które są niezbędne do udzielania świadczeń medycznych. Co ważne, wszystkie podmioty medyczne, w których pracują obywatele Ukrainy, zapewniają wsparcie psychologiczne swoim pracownikom. Szpital w Słupku i spółka Copernicus zaoferowały też pomoc w poszukiwaniu kwater dla rodzin pracowników, którzy przybędą z terenu objętego wojną.

Urząd Marszałkowski Wojewódzka Pomorskiego

Pomoc dla ukraińskich dzieci – informacja wojewody

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich we współpracy z pomorskimi samorządami przygotował miejsca dla dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy. Nieprawdziwe są zatem informacje i przekazy medialne o rzekomym braku wsparcia dzieci z ewakuowanych sierocińców. Jeśli dzieci i ich opiekunowie zostaną skierowani na Pomorze, otrzymają wszelką pomoc, także dotyczącą nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało już dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl

Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired.

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict, who do not have an assured stay (accommodation) in Poland, may go to the reception point. They will receive information about their stay in Poland, a meal, basic medical care and a place to rest; temporary accommodation will be indicated to them. All of them are provided access to free medical care and Polish health services.

Ukrainian citizens staying in Poland do not have to leave if their residence permits expire. They also do not have to worry about the legality of their further stay. Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl

PUW Gdańsk