"Mali Europejczycy 2"

30 czerwca br. zakończył się program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z gminy Chojnice „Mali Europejczycy 2” realizowany przez Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyny Borzyszkowskiej przy wsparciu gminy Chojnice.

Punkt przedszkolny w Nowej Cerkwi.   |  fot. nadesłane

Dzięki programowi we wrześniu 2012 roku powstały trzy punkty przedszkolne w miejscowościach: Silno, Nowa Cerkiew i Kłodawa. 56 dzieci w wieku od 3 do 5 lat otrzymało szansę na przełamanie demograficznych i geograficznych barier w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W punktach przedszkolnych praca pedagogiczna z dziećmi przebiegała w takim kierunku, aby dzieci: były aktywne w zakresie organizacji swojego życia, śmiało zgłaszały propozycje działań, usamodzielniały się, doskonaliły swoją sprawność manualną podczas zabaw konstrukcyjnych, nabywały i utrwalały nawyki higieniczne, uczestniczyły w przygotowaniach do zabaw i zajęć.

Wyrównywały deficyty rozwojowe i rozwijały zdolności, odkrywały i kreowały rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych, korzystały z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące je pytania, realizowały swoje zainteresowania i zaspakajały potrzeby, uczyły się akceptacji sposobu myślenia i działania kolegów oraz tolerancji i szacunku dla odmienności płci, zdania i działania innych, zorganizowały wystawę swoich prac plastycznych wykonanych w trakcie trwania roku szkolnego.

Projekt był szansą dla dzieci z obszarów wiejskich na uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych, przez co zmniejszał się ich proces marginalizacji edukacyjnej. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

Celem głównym projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do placówek wychowania przedszkolnego w pobliżu miejsca zamieszkania. Po zakończeniu projektu od 1 września 2014 punkty przedszkolne w Nowej Cerkwi, Silnie i Kłodawie nadal działają.

Trwa rekrutacja dzieci z terenu Gminy Chojnice, Miasta Chojnice i gmin ościennych. Zapraszamy! Rodzicu za jedyne 70 zł miesięcznie zapewnisz Twojemu dziecku opiekę, wychowanie i edukację, w godzinach od 13.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Zapisanie dziecka do przedszkola to wyraz Twojej troski o jego prawidłowy rozwój! Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły pod numerem tel. 606316924.

L. B.

1