Czekamy na piosenkę o naszym powiecie

Na lokalnym rynku nie brakuje osób, które angażują się muzycznie i tworzą muzykę. Liczymy na to, że wystartują w organizowanym przez nas konkursie na najlepszy utwór promujący powiat chojnicki i będziemy mieli profesjonalne wykonanie – zachęca starosta.

Spośród nadesłanych piosenek jury wyłoni zwycięzcę, kierując się kryteriami najlepszego tekstu, muzyki, wykonania utworu, jego oryginalności, innowacyjności i wartości artystycznej.

A jest o co powalczyć, bo na zwycięzcę czeka nagroda w postaci 10 tys. zł. Czasu jest sporo, bo konkurs potrwa do 15 października.  Utwór musi spełniać warunki zawarte w regulaminie między innymi  nie mógł być nigdzie wcześniej publikowany. Partnerem konkursu jest Radio Weekend. 

Regulamin

Konkursu na piosenkę promującą Powiat Chojnicki #250

I Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Chojnicki. Adres do korespondencji Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, adres email: m.garstecka@powiat.chojnice.pl

2. Patronat nad konkursem objęło Radio Weekend.

II Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego utworu słowno-muzycznego – Piosenki, spełniającej kryteria: najlepszy tekst, najlepsza muzyka oraz najlepsze wykonanie promujące powiat chojnicki.

2. Piosenka będzie wykorzystany do celów promocyjnych i rozpowszechniana na stronach internetowych, portalach społecznościowych i materiałach promujących powiat chojnicki.

3. Piosenka ma zwiększyć świadomość marki powiatu chojnickiego w regionie, kraju i za granicą.

III Forma Konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs przebiega jednoetapowo.

3. Termin nadsyłania prac do 15.10.2021 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8.11.2021 r.

IV Opis przedmiotu Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest nagranie piosenki promującej powiat chojnicki, rozwijanie twórczości literackiej i upowszechnianie kultury muzycznej.

2.Elementy obligatoryjne piosenki:

a) tekst został stworzony w języku polskim

b) jest wykonywana w języku polskim,

c) czas trwania utrwalenia wykonania Piosenki wynosi do 4 minut,

d) jest wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika lub w przypadku Piosenki współautorskiej Uczestników

e) do chwili dokonania zgłoszenia nie została rozpowszechniona

f) nie może zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje

g) nie może zaruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

V Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być:

a) pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator dopuszcza udział osób niepełnoletnich jeżeli posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

b) podmioty występujące wspólnie: konsorcja uczestników (zespół autorów, zespoły autorskie). Przepisy dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie jak też zespołowo udział w konkursie,

c) w konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury i ich najbliższe rodziny.

d) z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie przewiduje się nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnik bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do  piosenki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

2. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), zwanego dalej „utworem”,  na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu.

1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

b) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu na wszelkiego rodzaju nośnikach,

c) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy,

d) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,

e) publicznie wykonywanie,

f)  publiczne prezentowanie,

g) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy,

h) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Organizatora,  

i) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb Organizatora,

j) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w Utworze dokonywane przez Organizatora.

1. Każda praca musi zostać złożona wraz z Kartą Zgłoszeniową – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu na którym znajduje się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu w Internecie i innych materiałach promocyjnych..

4. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranej piosenki.

VI Termin i miejsce składania zgłoszeń prac konkursowych1.

 Prace wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do 15.10.2021 r. do godz. 15.00

a)na adres m.garstecka@powiat.chojnice.pl. Do zgłoszenia Piosenki Uczestnik dołącza plik zawierający utrwalenie wykonania piosenki w jakości emisyjnej (formaty:MP3 RAW MPEG1L3 stereo 4800Hz 16 bit CBR 192kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16bit CBR 128kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16 bit CBR 256bps, MP4) wraz z opisem czyli tytułem piosenki i imieniem i nazwiskiem wykonawcy. 

b) Prace, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do uczestnika, którego zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie późniejszym jednak niż termin zakończenia składania zgłoszeń.

c) Do udzielania wszelkich informacji odnośnie Konkursu ze strony Organizatora upoważniona jest Monika Garstecka, tel. 52 396 65 88, m.garstecka@powiat.chojnice.pl

VII Jury

1. Nadesłane prace zostaną ocenione rzez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

2.Jury oceniać będzie zgłoszone Piosenki według następujących kryteriów:

a) oryginalność i innowacyjność

b) poziom wykonania, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, brzmienie, aranżacja

c) ogólne wrażenie artystyczne

d) wartość artystyczna

1.Jury sporządza protokół z przebiegu Konkursu.

2. Jury ma prawo nie rozstrzygnąć konkursu jeżeli stwierdzi, że żadna ze złożonych prac nie odpowiada założeniem i celom konkursu. W razie nierozstrzygnięcia konkursu uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do organizatora.

3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

VIII Rodzaje nagród

1. Jury planuje przyznać jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł oraz nagrody rzeczowe za drugie i trzecie miejsce.

IX Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Karta zgłoszenia do Konkursu #250 tutaj

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem danych osobowych uczestnika jest Starosta Chojnicki przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Mateusza Zarychta, z którym w sprawach ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: mateusz@epomerania.pl

Dane osobowe uczestnika zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu przez jego organizatorów.

Dane osobowe uczestnika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

w formie profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w w/w konkursie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

St. Powiatowe