Aneks do umowy i dofinansowanie ponad 5 mln zł

Zanim doszło do podpisania umowy, szczegółowo o całym planie budowy sieci kanalizacji deszczowej opowiedział Jacek Domozych, dyrektor wydz. budowlano-inwestycyjnego. Tę część spotkania zaprezentujemy niebawem w obszernym materiale wideo.

Podczas uroczystości w ratuszu wręczony został symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego.   |  fot. A. Zajkowska

W środę 3 czerwca br. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1 podpisany został aneks zwiększający wysokość dofinansowania na realizację projektu Gminy Miejskiej Chojnice pt. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Dodatkowe środki w wysokości 5 075 865,28 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneks z przedstawicielami Gminy Miejskiej Chojnice podpiszą marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna.

Projekt, który zrealizowany zostanie do końca grudnia 2022 r. obejmuje budowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na terenie miast Chojnice i Człuchów. Celem projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na powodzie i susze.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na adaptację obszarów obu zlewni do zmian klimatu wywołujących ekstremalne zjawiska typu powodzie i susze, poprzez zwiększenie retencji powierzchniowej, wyrównanie przepływów w ciekach oraz usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też znaczna redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, a tym samym nastąpi poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chronionych.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu. W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wyniesie 88 900 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 14,2 km, co spowoduje, że 4 400 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.

Monika Grochulska. Fot. A. Zajkowska