trzeba bylo nadeslac ...
trzeba bylo nadeslac propozycje byla taka mozliwosc