Co to są konsultacje społęczne?
Co to są konsultacje społeczne? Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. Etapy procesu konsultacji społecznych: * informowanie o zamierzenia/planach, * prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu, * wymiana opinii, * znajdowanie rozwiązań, * informowanie o finalnej decyzji. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o: * samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku * samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku * samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku. * działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub – jeszcze lepiej – w wieloletnim programie współpracy. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w rządzie są przepisy ustaw o: * działach administracji rządowej z 4 września 1997 roku * Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku * związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku * organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku